Komuniteti Rom dhe Egjiptian dorëzojnë peticionin për rimbursimin e energjisë elektrike