Azilkërkuesit në Shqipëri, kushte të vështira të jetese në qendrën e pritjes