August 8, 2020

Diskriminimi i dyfishtë: histori të komunitetit rom dhe LGBTI+