April 5, 2020

Diskriminimi i dyfishtë: histori të komunitetit rom dhe LGBTI+