November 24, 2020

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: Bashkia Tiranë diskriminon ricikluesit rom dhe egjiptianë