December 9, 2019

Një krahasim ekstrem për dhunën, për të dalluar fajtorin nga viktima