December 9, 2019

Diskriminimi i dyfishtë, foto dhe histori nga komuniteti rom dhe LGBTI