February 20, 2020

Diskriminimi i dyfishtë, foto dhe histori nga komuniteti rom dhe LGBTI