November 24, 2020

Bashkimi Evropian aprovon strategjinë e parë për barazi për LGBTI+