August 11, 2020

Raport monitorimi mbi pasqyrimin gjinor në TV