Komuniteti rom dhe egjiptian protestë përpara Kryeministrisë