Anketa mbi përfshirjen e të rinjve LGBTI në edukim