Zbatueshmëria e ligjeve aktuale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut: Krahasimi me standardet e BE-së