June 3, 2020

Të drejtat e njeriut, Bashkimi Evropian mbështetje reformave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi